آبان

آبان یا اَبان در تقویم رسمی ایران و تقویم زرتشتی هشتمین ماه سال و دومین ماه پاییز است. در هردوی این تقویم‌ها، این ماه همیشه ۳۰ روز دارد.

آبان در تقویم رسمی ایران از روز ۲۱۷م سال تا روز ۲۴۶م سال و در تقویم زرتشتی از روز ۲۱۱م تا ۲۴۰م سال است. ماه آبان میان مهر و آذر قرار دارد. ماه آبان برابر با برج عقرب و تشرین اول است آن را آبان‌ماه و اَبان نیز گفته‌اند.

آبان در اسطوره‌های زرتشتی نام فرشتهٔ آب و گردانندهٔ کارها در ماه آبان و روز آبان بود. در میان زرتشتیان روزهای ماه نیز نام ویژه داشتند و هنگامی که روز آبان از ماه آبان بود جشنی برپا می‌کنند به نام آبانگان.

در اسطوره‌های ایرانی گفته می‌شود که در این روز زَو پادشاه ایران بر افراسیاب پیروزی یافته و او را از سرزمین خویش راند و نیز در این روز پس از پنج یا هفت سال خشکی باران آمده‌است.

/ 0 نظر / 20 بازدید