شهید حاج علی قدرتی

دوستی داشتم عزیز

امسال در گذشت تا زنده بود حضورش را ندیدند

اما زمانی که رفت !!!

جانباز بود و شیمیایی

صدای زیبا داشت ودر روز عاشورا صدای یا حسین اش اشکها را روان می کرد امسال در روز عاشورا  نبود  اما احساس می کردم یا حسینی آشنا می شنوم

گرچه برای وطنش جنگید ودردها کشید اما تا در کنار ما هستند متوجه نیستیم 

با اقا و مولایش حسین محشور شود

او کسی نبود جز شهید حاج علی قدرتی

/ 0 نظر / 22 بازدید