شرمنده ام

اما چه ساده و راحت در میان خبر مختلف گم شده اند.تصاویر دلخراشی و جانکاهی را نظارگر بودم.تصاویری که زبان از بیانش عاجز و قاصر است.

فرزندانی که در هنگام مرگ به مادر شان چسبیده بودندو مادرانی که برای نجات دستانشان خون آلود .کارون 3 امروز عطر تن فرزندان این خاک را می دهد و یادشان را با خود حمل و جاری می کند.

استاد مجید انتظامی آن روز را با افتخار سمفونی پر رزق و برق خود را برای کارون 3 نخواتی بیاد می آوری ؟؟

امروز سمفونی فریاد کودکان و زنان کارون را بشنو .

امروز سفونی درد خون فریاد را بشنو .

امروز سمفونی اجساد را نظارگر باشد .

که برای نواختن باید شنوایی خوبی باشیم .

هموطنان  بختباریم. مردم خوب و خونگرم خوزستان من شرمنده شما هستم.شرمنده آن چشمان پر خون و دلان پر غمتان

شرمنده ام که امروز در کنار شما نیستم .

شرمنده ام که صدای یاری خواستن کودکان را نشنیده ام.

شرمنده ام که فریاد جانگذاز وجانسوز فرزندان این خاک را نشنیدم و دستانم برای یاری دادنشان نبود . شرمنده ام ...

/ 0 نظر / 7 بازدید